GIANNETTI Filippo Presidente
PASSEGGIA Gianvincenzo Segretario
GIANNOTTI Giuseppe Tesoriere